The Body Shop Macedonia

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

Член 1. Овие општи услови имаат за цел да го регулираат односот помеѓу Axiom shpk, со фискален број 810102202, со адреса во „Zona Industriale Veternik“, Приштина, С. Македонија, како давател, и клиентите, во понатамошниот текст КОРИСНИЦИ, во е- трговска платформа thebodyshop.mk, во понатамошниот текст „thebodyshop.mk“.

ЗА АКСИО – ОПЕРАТОР И СОПСТВЕНИК ПО ЛИЦЕНЦА НА ФРАНШИЗАТА THE BODY SHOP

Член 2. Со информациите се постапува според Законот бр. 06/L-082 за заштита на личните податоци и Општата регулатива за заштита на податоците на ЕУ (GDPR) и сите други релевантни закони и регулативи во Македонија во врска со електронската трговија, заштитата на податоците и заштитата на податоците на потрошувачот.

Член 3..thebodyshop.mk е платформа за е-трговија, достапна на веб-страницата https: //www.thebodyshop.mk /, преку која Корисниците имаат можност да склучуваат договори за продажба и дистрибуција на стоки обезбедени од давателот на платформата, вклучувајќи го следново:

Да се регистрирате и креирате профил за прегледување на е-продавницата на давателот и користење на дополнителни услуги за давање информации;

Да се разгледаат стоките, нивните карактеристики, цени и услови за испорака;

Да склучува договори со добавувачот за купување, продажба и дистрибуција на стоки понудени од платформата thebodyshop.mk;

Да се изврши секое плаќање поврзано со договорите склучени преку платформата thebodyshop.mk и преку електронски платежни средства.

Да добивате информации за нови стоки што ги нуди Добавувачот на платформата thebodyshop.bg;

Да бидете известени за правата кои произлегуваат од законот, главно преку интерфејсот на онлајн платформата thebodyshop.bg;

Искористете го нивното право на повлекување кога е применливо според Законот за заштита на потрошувачите.

Член 4. Добавувачот на платформата thebodyshop.mk организира дистрибуција на стоки и ги гарантира правата на Корисниците, предвидени со закон – врз основа на потрошувачко или трговско право.

Член 5. Корисниците склучуваат договор со давателот на платформата bodyshop-mk.com за купување и продажба на стоки, на https: // www. thebodyshop.mk /. Договорот е склучен на англиски и/или македонски јазик и се чува во базата на податоци на давателот на платформата.

Врз основа на договорот склучен со корисникот за купопродажба на стоки, давателот на платформата bodyshop-mk.com се обврзува да организира дистрибуција и пренос на сопственоста на корисникот на стоката наведена од него преку интерфејсот на платформата. Корисниците имаат право да ги поправат грешките при внесување информации најдоцна до испраќање на изјавата за склучување договор со давателот на платформата thebodyshop.mk.

Корисниците му плаќаат на давателот на платформата надоместокот за испорачаната стока, во согласност со условите наведени на платформата bodyshop-mk.com и општите услови. Наградата е во висина на цената објавена на платформата thebodyshop.mk.

Член 6. Корисникот и Давателот на платформата thebodyshop.mk се согласуваат дека сите изјави меѓу нив, во врска со склучувањето и извршувањето на договорот за продажба, може да се вршат по електронски пат и преку електронски декларации во согласност со соодветните закони за – важечки трговски во Република Северна Македонија.

Се претпоставува дека електронските изјави дадени од корисниците на страницата ги даваат лицата наведени во податоците дадени од корисникот при регистрацијата, доколку ги внесе точното корисничко име и лозинка.

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА THEBODYSHOP.MK

Член 7. За користење на thebodyshop.mk за склучување договори за купување и продажба на стоки, корисникот мора да ги внесе името и лозинката избрани за далечински пристап, за што се смета дека ги прифатил овие Општи услови.

Името и лозинката за далечински пристап ги одредува Корисникот со вршење онлајн регистрација на веб-страницата на Давателот на платформата thebodyshop.mk, според постапката наведена таму.

Со пополнување на неговите податоци и притискање на копчињата „Регистрирај се“, Корисникот изјавува дека е запознаен со овие Општи услови, се согласува со нивната содржина и се обврзува безусловно да ги почитува.

Давателот ја потврдува регистрацијата направена од Корисникот со испраќање писмо на е-поштата наведена од него. Се креира сметка на Корисникот и се јавува договорен однос помеѓу него и Давателот.

По регистрацијата, Корисникот се обврзува да обезбеди точни и ажурирани податоци. Кога ќе ги промените, Корисникот се обврзува да ги ажурира навремено во неговата регистрација.

ТЕХНИЧКИ ЧЕКОРИ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА КУПУВАЊЕ

Член 8. Корисниците го користат интерфејсот на веб-страницата на Давателот на платформата thebodyshop.mk за склучување договори за купување и продажба на стоки што ги нудат добавувачите на платформата thebodyshop.mk

Член 9. Потрошувачите го склучуваат договорот за купопродажба на стоки на платформата thebodyshop.mk по следнава постапка:

Вршење регистрација на платформата thebodyshop.mk и обезбедување на потребните податоци, доколку Корисникот се уште не се регистрирал на платформата thebodyshop.mk.

Пријавете се во системот за нарачки на платформата thebodyshop.mk со најавување со корисничко име и лозинка.

Можност за склучување договор за купопродажба на стоки на платформата thebodyshop.mk, без да сте регистриран корисник на платформата thebodyshop.mk.

Изберете една или повеќе од стоките што ги нудат добавувачите на платформата thebodyshop.mk и додајте ги на листата на стоки за купување.

Избор на стоки од листата на стоки за купување на релевантни добавувачи на платформата thebodyshop.mk, за која потоа ќе се склучи купопродажен договор.

Обезбедување детали за испорака.

Избор на метод и време за плаќање на цената.

Потврда за нарачка.

ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 10. Клиентите мора да ја прегледаат стоката во моментот на испораката и доколку не ги исполнуваат условите, да ја одбијат испораката.

Доколку Корисникот најде скриени дефекти или дефекти на стоката, тој има право да поднесе жалба преку [email protected]. Рокот за одговор на приговорот е 30 календарски дена.

ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Член 11. Давателот на платформата thebodyshop.mk презема мерки за заштита на личните податоци на Корисникот, согласно Законот за заштита на личните податоци.

Од безбедносни причини, Провајдерот на платформата thebodyshop.mk ќе ги испраќа податоците само на адресата за е-пошта наведена од Корисниците при регистрацијата.

Давателот на платформата thebodyshop.mk има право да складира податоци на финалниот комуникациски уред на Корисникот, освен ако тој изречно не го изрази своето несогласување.

Корисникот се согласува дека Давателот на платформата thebodyshop.mk има право да контактира со него на начин што го бара Корисникот при регистрацијата.

Корисникот се согласува дека Давателот на платформата thebodyshop.mk има право да собира, складира и обработува податоците на Корисникот кога ја користи е-продавницата на Давателот на платформата thebodyshop.mk.

Thebodyshop.mk ги обработува личните податоци на своите клиенти во согласност со Политиката за приватност, која е составен дел од Општите услови.

Член 12. Во секое време, Давателот на платформата thebodyshop.mk има право да побара од Корисникот да се идентификува и да ја потврди точноста на секоја од околностите објавени при регистрацијата и личните податоци.

Во случај кога од која било причина Корисникот го заборавил или изгубил своето име и лозинка, Давателот на платформата thebodyshop.mk има право да ја примени „Процедурата објавена за изгубени или заборавени имиња и лозинки“, достапна на: https: / / www. thebodyshop.mk /> најава> ја заборавив лозинката.

ПРОМЕНА И ПРИСТАП ДО ОПШТИТЕ ОДРЕДБИ И УСЛОВИ

Член 13. Овие Општи услови може да ги промени Давателот на платформата thebodyshop.mk, за што овој на соодветен начин ќе ги извести сите регистрирани корисници.

Давателот на платформата thebodyshop.mk и Корисникот се согласуваат дека сите дополнувања и промени на овие Општи услови и правила ќе имаат ефект врз Корисникот во еден од следниве случаи:

по неговото јасно известување од страна на Давателот на платформата thebodyshop.mk и доколку Корисникот не се изјасни во наведениот рок од 14 дена дека ги одбива;

по нивното објавување на веб-страницата на Давателот на платформата thebodyshop.mk и доколку Корисникот не изјави во рок од 14 дена од нивното објавување дека ги одбива;

со негово експлицитно прифаќање од страна на Корисникот преку неговата сметка на веб-страницата на Давателот на платформата thebodyshop.mk.

Корисникот се согласува дека сите изјави на Давателот на платформата thebodyshop.mk, во врска со промената на овие Општи услови и услови, ќе бидат испратени на е-поштата наведена при регистрацијата. Корисникот се согласува дека е-пораките испратени во согласност со овој член не треба да бидат потпишани со електронски потпис за да бидат ефективни.

Член 14. Давателот ги објавува овие Општи услови и услови на https: // www.thebodyshop.mk, заедно со сите дополнувања и измени на нив.

ЗАКЛУЧОК

Член 15. Општите услови и Договорот за корисникот со давателот на платформата thebodyshop.mk завршуваат во следниве случаи:

– по завршување и прогласување ликвидација или прогласување стечај на една од страните на договорот;

– со заедничка согласност на странките во писмена форма;

– во случај на објективна неспособност на некоја од страните во договорот да ги исполни своите обврски;

– во случај на одземање или запечатување на опрема од страна на државните органи;

-во случај на бришење на регистрацијата на Корисникот на платформата thebodyshop.mk. Во овој случај, склучените, но неизвршените купопродажни договори остануваат валидни и предмет на извршување.

Член 16. Давателот има право по своја дискреција, без најава и без соодветен надомест, еднострано да го раскине договорот доколку утврди дека Корисникот ја користи платформата thebodyshop.mk со кршење на овие Услови, законодавството во Р. С. Македонија, моралните норми на општоприфатените или општоприфатените правила и практики во електронската трговија.

ОДГОВОРНОСТ

Член 17. Корисникот се обврзува да ги обештети и ослободи од одговорност давателите на платформата thebodyshop.mk и Давателот во случај на тужби и други барања на трети лица (без разлика дали се оправдани или не), за сите штети и трошоци (вклучувајќи ги и адвокатските такси и судски трошоци)) кои произлегуваат од или во врска со:

-неисполнување на некоја од обврските од овој договор;

– повреда на авторски права, права на производство, емитување или други права на интелектуална или индустриска сопственост;

– незаконски пренос на други лица на правата дадени на Корисникот за време и според условите на договорот;

– лажно пријавување за присуство или отсуство на квалификуван Клиент во смисла на Законот за заштита на потрошувачите.

Член 18. Давателот не е одговорен во случај на виша сила, случајни настани, проблеми со интернет, технички или други објективни причини, вклучително и наредби на надлежните државни органи

Член 19. Давателот не е одговорен за штетите предизвикани од Корисникот на трети лица..

Давателот не е одговорен за имотни или неимотни штети, изразени во изгубена добивка или штети предизвикани на Корисникот во процесот на користење или некористење на thebodyshop.mk и склучување договори за продажба со Давателот.

Давателот не е одговорен за времето во кое платформата била недостапна поради виша сила.

Член 20. Давателот не е одговорен во случај на пречекорување на безбедносните мерки на техничката опрема и тоа резултира со губење на информации, дистрибуција на информации, пристап до информации, ограничување на пристапот до информации и други слични последици.

ДРУГИ УСЛОВИ

Член 21. Корисникот и Давателот се обврзуваат за време и по истекот на периодот на договорот да не објавуваат јавна писмена или усна кореспонденција меѓу нив. Објавувањето на кореспонденција во печатени и електронски медиуми, интернет форуми, лични или јавни веб-локации и други може да се сметаат за јавно.

Член 22. Во случај на конфликт помеѓу овие Општи услови во посебен договор помеѓу Давателот на платформата thebodyshop.mk и Корисникот, ќе преовладуваат одредбите од посебниот договор.

Член 23. Евентуалната неважење на некоја од одредбите на овие општи услови нема да доведе до неважење на целиот договор.

Член 24. Законите на Република С. Македонија ќе се применуваат на прашања кои не се решени во овој Договор, во однос на спроведувањето и толкувањето на овој Договор.

Корисникот има право да ги упати сите спорови со Давателот во врска со спроведувањето на овој Договор на платформата за Алтернативно решавање спорови (ADR), достапна на https://webgate.ec.europa.eu/odr/ main/ ? настан = главен.прикажи.покажи.

Во случај да не се постигне договор за вонсудско решавање на спорот, страните можат да го упатат спорот на решавање пред надлежните судови на С. Македонија и до Одделот за заштита на потрошувачите во Министерството за Економија на Република С. Македонија.

ЗОШТО НИ Е ПОТРЕБЕН ОВОЈ ДОКУМЕНТ?

Без разлика дали сте сегашен или иден клиент на платформата thebodyshop.mk или обичен корисник на нашата страница, ние ја препознаваме и почитуваме вашата приватност.

Заштитата на вашите лични податоци за време на процесот на обработка на вашите лични податоци е важен приоритет за нас.

Ние ги обработуваме вашите лични податоци во согласност со нивната доверливост и во согласност со законските одредби на македонско и европско ниво.

На следните страници од нашата Политика за приватност и приватност имаме намера да ве запознаеме со AXIOM, како администратор на лични податоци, за да ви ги дадеме деталите за контакт на компанијата.

Со оваа политика, ве известуваме за:

 • категории на лични податоци;
 • за целите и за правната основа за обработка;
 • за периодот на складирање и со кого ги споделуваме податоците;
 • информации за тоа дали личните податоци ќе бидат префрлени на трета земја или меѓународна организација;
 • приматели или категории на приматели на лични податоци;
 • правата што ги имате според законодавството за заштита на личните податоци, согласно Регулативата (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и Советот од 27 април 2016 година за заштита на поединци во однос на обработката на личните податоци и на движењето на ослободени од такви податоци (во натамошниот текст „Регулатива“ или „GDPR“)
ИНФОРМАЦИИ ЗА КОМПАНИЈАТА КОИ ГИ ОБРАБОТУВА ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ ИЛИ КОИ СМЕ НИЕ:

Axiom shpk, Единствен идентификациски број 810102202, адреса за регистрација / кореспонденција

Индустриска зона Ветерник, Приштина, 10000, телефон +383 49 194 155, е-пошта: [email protected], www.thebodyshop.mk

ИНФОРМАЦИИ ЗА НАДЛЕЖНИОТ НАДЗОРЕН ОРГАН ЗА ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

Државна агенција за заштита на лични податоци (Државна агенција за заштита на лични податоци) Адреса: Rr, Zejnel Salihu – бр. 22 (поранешна зграда на Основни судови); Тел: +383 38m20062959, е-пошта: [email protected], веб-страница: www.aip.rks-gov.net

Axiom ДОО (во натамошниот текст: „Администратор“ или „Компанија“) работи во согласност со Законот за заштита на личните податоци и Регулативата (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и Советот од 27 април 2016 година, за заштита на поединци во однос на обработката на личните податоци и слободното движење на тие податоци. Оваа информација е наменета да ве информира за сите аспекти на обработката на вашите лични податоци од страна на Компанијата и правата што ги имате во врска со оваа обработка

ПРИЧИНА ЗА СОБИРАЊЕ, ОБРАБОТКА И ЧУВАЊЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Член 1. Администраторот ги собира и обработува вашите лични податоци поврзани со користењето на онлајн продавницата www. thebodyshop.mk и склучувањето на договори со Друштвото врз основа на член 6, ст. 1, Регулатива (ЕУ) 2016/679 (GDPR), а особено по следните основи:

 • изразена согласност добиена од вас како клиент;
 • исполнување на обврските на Администраторот според договорот со вас;
 • усогласеност со законска обврска што се однесува на администраторот;
 • за целите на легитимните интереси на администраторот или трето лице.
ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ВО СОБИРАЊЕТО, ОБРАБОТКАТА И ЧУВАЊЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Член 2. Ги собираме и обработуваме личните податоци што ни ги давате во врска со вашето користење на онлајн продавницата www.thebodyshop.mk и склучувањето договор со компанијата, вклучително и за следните цели:

 • креирање профил и обезбедување целосна функционалност при користење на онлајн продавницата;
 • индивидуализација на страна во договорот;
 • сметководствени цели;
 • статистички цели;
 • заштита на безбедноста на информациите;
 • правото на отфрлање или барање од страна на клиентот за стоката во врска со која може да се остварат овие права;
 • обезбедување на спроведување на договорот за обезбедување на соодветната услуга;
 • испраќање билтени и е-пошта со специјални понуди доколку изразите желба;
 • телефонски повици во врска со роденденот или известување на Корисникот за нови колекции или прием на производи исцрпени во претходниот период со договор меѓу двете страни;
 • СМС за информативни цели

Ние ги следиме следниве принципи кога ги обработуваме вашите лични податоци:

 • законитост, доверба и транспарентност;
 • ограничување на целите на обработката;
 • важноста на целите на обработката и минимизирањето на собраните податоци;
 • точност и навременост на податоците;
 • ограничување на зачувувањето за да се постигнат целите;
 • интегритет и доверливост на обработката и обезбедување соодветно ниво на безбедност на личните податоци.
 • При обработка и складирање на лични податоци, Администраторот може да обработува и складира лични податоци со цел да ги заштити следните легитимни интереси.
 • Исполнување на обврските кон Даночната управа на Косово, Министерството за трговија и индустрија и други државни и општински органи.
КОИ ВИДОВИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ СЕ СОБИРААТ, ОБРАБОТУВААТ И ЧУВААТ ВО НАШАТА КОМПАНИЈА

член 3. 

 • Компанијата ги врши следните операции со личните податоци што ги давате вие ​​како клиенти, за следните цели:
 • Регистрација на клиент во електронската продавница и извршување на договор за купување на далечина – целта на оваа операција е да се создаде профил за користење на електронската продавница за купување стоки и да се обезбедат информации за контакт за испорака на купените стоки. Регистрирањето и креирањето сметка за користење на онлајн продавницата не е задолжителен чекор во обезбедувањето на услугата и е достапно во голема мера без креирање на сметка преку опцијата „Нарачај како гостин“.
 • Испраќање билтен – целта на оваа операција е да се администрира процесот на испраќање билтени, е-пошта со специјални понуди, промоции, промотивни кодови, новости и нови функции до клиентите кои посочиле дека би сакале да ги добиваат овие информации.
 • Искористување на правото на повлекување или побарување – целта на оваа операција е да се администрира процесот на остварување на правото на повлекување или побарување од страна на клиентот за стоката во врска со која овие права може да се остварат.
 • Администраторот не собира или обработува лични податоци поврзани со следново:
 • откриваат расно или етничко потекло;
 • откривање на политички, верски или филозофски убедувања или членство во синдикат;
 • генетски и биометриски податоци, здравствени податоци или податоци за сексуалниот живот или сексуалната ориентација.
 • Личните податоци Администраторот ги собира од лицата со кои се поврзани.
 • Компанијата не собира податоци за лица помлади од 16 години, освен со изречна согласност на нивниот родител или законски застапник.

Член 4. Контролорот ги обработува следните категории на лични податоци и информации за следните цели и врз следните основи:

 • Вашите лични податоци (e-mail, име, презиме, телефонски број, адреса, датум на раѓање, итн.)
 • Целта за која се собираат податоците: 1) Стапување во контакт со корисникот и испраќање информации до него. 2) за целите на регистрација на корисници во онлајн продавницата. 3) да испраќате билтени, е-пошта со специјални понуди, промоции, промотивни кодови, новости и нови функции,
 • Основа за обработка на вашите лични податоци – Со прифаќање на општите услови и регистрација во електронската продавница или нарачка без регистрација, или склучување на писмен договор, се создава договорен однос помеѓу Администраторот и Вас, врз основа на кој ние обработуваме лични податоци – член. 6, претходно. 1, стр. (б) GDPR. Вашите податоци за испраќање билтен и е-пошта се обработуваат по ваша експлицитна согласност – член 6, став. 1, стр. (а) GDPR
 • Детали за испорака (имиња, телефон, адреса, итн.)
 • Целта за која се собираат податоците: Исполнување на обврските на Администраторот според договор за продажба и испорака на купената стока.
 • Основа за обработка на вашите лични податоци – Со прифаќање на Општите услови и регистрација во електронската продавница или нарачка без регистрација, или со склучување на писмен договор, се создава договорен однос помеѓу Администраторот и Вас, врз основа на кој ги обработуваме вашите лични податоци – член 6, ст. 1, стр. (б) GDPR.
 • Податоци од вашите сметки на социјалните медиуми (јавно достапни информации од вашите сметки на Google, социјалните мрежи (Фејсбук, Твитер, Инстаграм), YouTube и други).
 • Целта за која се собираат податоците: 1) Контактирање со корисникот и испраќање информации до него и 2) за целите на регистрација на корисник во онлајн продавницата.
 • Основа за обработка на вашите лични податоци – Со прифаќање на општите услови и регистрација во е-продавницата преку профил на социјална мрежа, се создава договорен однос помеѓу Администраторот и Вас, врз основа на кој ги обработуваме вашите лични податоци – член 6 , став. 1, стр. (б) GDPR.
РОК НА ЧУВАЊЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

член 5.

 • Администраторот ги чува вашите лични податоци за период не подолг од постоењето на вашата сметка во онлајн продавницата или извршувањето на нарачката „како гостин“. По бришењето на вашата сметка или завршувањето на нарачката, администраторот ја презема потребната грижа да ги избрише и уништи сите ваши податоци без непотребно одложување или да ги анонимизира (т.е. да ги направи во форма што не го открива вашиот идентитет).
 • Администраторот ги чува вашите лични податоци дадени во врска со онлајн нарачки во период од 7 години со цел да ги заштити правните интереси на Администраторот во правни или управни спорови со корисниците на онлајн продавницата, а сметководствените документи се чуваат за соодветните законски период.
 • Администраторот ве известува, во случај на потреба од продолжување на периодот на складирање податоци, со цел да се исполни регулаторната обврска или со цел исполнување на легитимните интереси на Администраторот или на друг начин.
 • Администраторот ги чува личните податоци кои е должен да ги чува согласно важечкиот закон за соодветниот период, кој може да го надмине периодот на постоење на вашата сметка во електронската продавница или до завршување на нарачката.

Член 6. Администраторот ги чува личните податоци на законските застапници на неговите деловни партнери, за времетраењето на договорот, заради почитување на легитимните интереси и законските обврски на Администраторот, бидејќи овој рок може да го надмине рокот на склучениот договор.

ПРЕНЕСЕТЕ ГИ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ НА ОБРАБОТКА

член 7.

 • Контролорот може, по своја дискреција, да пренесе дел или сите ваши лични податоци на обработувачите на лични податоци за целите за обработка за кои сте се согласиле, предмет на барањата на Регулативата (ЕУ) 2016/679 (GDPR).
 • Администраторот ве известува во случај на намера да пренесете дел или сите ваши лични податоци на трети земји или меѓународни организации.
ПОВЛЕКУВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ОБРАБОТКА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ПОВЛЕКУВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ОБРАБОТКА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

член 8.

 • Ако не сакате сите или дел од вашите лични податоци да продолжат да се обработуваат од страна на Компанијата за специфична обработка или за сите намени, можете да ја повлечете вашата согласност за обработка во секое време со барање бесплатен текст во податоците @ thebodyshop.mk
 • Администраторот може да побара од вас да го потврдите вашиот идентитет и идентитетот на субјектот на податоците.
 • Со повлекување на вашата согласност за обработка на лични податоци потребни за креирање и одржување сметка во онлајн продавницата, вашата сметка ќе стане неактивна. Секако, ќе можете да ја разгледате онлајн продавницата и понудените производи и да нарачувате како гостин или да направите нова регистрација.
 • Ако има нарачка поставена од вас која се обработува, најрано можете да ја повлечете вашата согласност за обработка е по успешното завршување на нарачката.
 • Можете да ја повлечете вашата согласност за обработка на вашите лични податоци за цели на директен маркетинг во секое време.
 • Повлекувањето на согласноста не влијае на законитоста на обработката на личните податоци, која Администраторот ја вршел досега.
ПРАВО НА ПРИСТАП

член 9. 

 • Имате право да побарате и да добиете потврда од администраторот дали се обработени личните податоци што се однесуваат на вас, и во секое време можете да ги видите на вашата сметка, доколку сте регистриран корисник, податоците што ги обработуваме за вас.
 • Имате право на пристап до податоци поврзани со вас, како и информации поврзани со собирање, обработка и складирање на вашите лични податоци.
ПРАВО НА ПОПРАВКА ИЛИ ПОПОЛНУВАЊЕ

Член 10. Неточните или нецелосните лични податоци поврзани со вас можете да ги поправите или комплетирате директно со поднесување барање до Администраторот или самостојно – со уредување на вашата регистрација.

ПРАВО НА БРИШЕЊЕ

член 11.

 • Имате право да побарате од администраторот да избрише некои или сите ваши лични податоци, а администраторот има обврска да ги избрише без непотребно одлагање кога постои некоја од следниве причини:
 • личните податоци повеќе не се неопходни за целите за кои се собрани или обработени на друг начин;
 • ја повлекувате вашата согласност на која се заснова обработката на податоците и не постои друга правна основа за обработка;
 • се спротивставувате на обработката на личните податоци што се однесуваат на вас, вклучително и за цели на директен маркетинг, и нема легитимна основа за обработката да има предност;
 • личните податоци се незаконски обработени;
 • личните податоци мора да се избришат за да се усогласат со законската обврска според правото на ЕУ или законот на земја-членка (вклучувајќи го и Косово во овој случај) што се применува на контролорот;
 • личните податоци се собираат во врска со обезбедувањето услуги на информатичкото општество.
 • Администраторот не е должен да ги избрише личните податоци доколку ги чува и обработува:
 • остварување на правото на слобода на изразување и правото на информирање;
 • да се усогласи со законска обврска која бара обработка предвидена во правото на ЕУ или правото на земјата-членка што се применува на администраторот или за извршување на задача од јавен интерес или при вршење на службените овластувања што му се доделени;
 • од причини од јавен интерес во областа на јавното здравје;
 • за архивирање цели од јавен интерес, за научни или историски истражувања или за статистички цели;
 • за основање, остварување или одбрана на правни побарувања.
 • Во случај да го искористите правото да бидете заборавени, Компанијата ќе ги избрише сите ваши податоци, освен следните информации:
 • информации потребни за да се потврди дека вашето право да бидете заборавени е искористено – е-пошта, IP адреса;
 • технички информации поврзани со работата на онлајн продавницата, информации кои не можат на кој било начин да се поврзат со вашата личност;
 • е-пошта со која сте се регистрирале во онлајн продавницата.
 • За да го искористите вашето право да бидете заборавени, мора да ги преземете следните чекори:
 • поднесете апликација на е-пошта [email protected];
 • да се идентификувате како имател на сметката.
 • Откако ќе го потврдиме идентитетот на барателот и на субјектот на податоците во согласност со чекорите погоре, ќе ги избришеме сите податоци што ги обработуваме за вас.
 • Ако имате нарачка што се обработува, најрано можете да побарате да биде „заборавена“ е кога нарачката е успешно завршена.
 • Со бришење на вашите лични податоци, вашата сметка ќе стане неактивна. Секако, ќе можете да ја разгледате онлајн продавницата и понудените производи и да нарачувате како гостин или да направите нова регистрација.
 • Администраторот не брише податоци што има законска обврска да ги зачува, вклучително и за одбрана на правни барања против него или за докажување на своите права.
ПРАВО НА ОГРАНИЧУВАЊЕ

член 12.

 • Имате право да побарате од Администраторот да ја ограничи обработката на податоците поврзани со вас кога:
 • оспорување на точноста на личните податоци за период што му овозможува на администраторот да ја потврди точноста на личните податоци;
 • Обработката е незаконска, но вие не сакате личните податоци да се избришат, само да се ограничи нивната употреба;
 • На контролорот повеќе не му се потребни личните податоци за целите на обработка, но вие барате од него да ги утврди, остварува или брани вашите правни барања;
 • сте се спротивставиле на обработката, во очекување на проверка дали правните основи на Администраторот имаат предност над вашите интереси.
 • Во случај да го искористите вашето право на ограничување, Компанијата ќе ја прекине обработката на вашите податоци, но нема да ги отстрани публикациите што сте ги направиле во онлајн продавницата.
ПРАВО НА ПРЕНОСНОСТ

член 13.

 • Доколку сте се согласиле за обработка на вашите лични податоци или обработката е неопходна за извршување на договорот со Администраторот, или ако вашите податоци се обработуваат на автоматизиран начин, можете, откако ќе се најавите со Администраторот:
 • побарајте од администраторот да ви ги достави вашите лични податоци во читлив формат и да ги пренесе на друг администратор;
 • побарајте од администраторот директно да ги пренесе вашите лични податоци на администратор назначен од вас, кога тоа е технички изводливо.
 • Можете да ги преземете или примате во машински читлив формат во секое време податоците зачувани и обработени за вас во врска со користењето на услугите на администраторот, директно преку вашата сметка преку опцијата за извоз на податоци или по барање преку е-пошта.
ПРАВО НА ПРИМАЊЕ ИНФОРМАЦИИ

Член 14. Можете да побарате од Администраторот да ве информира за сите примачи чии лични податоци се откриени за корекција, бришење или ограничување на обработката. Администраторот може да одбие да ги даде овие информации доколку тоа би било невозможно или би барало непропорционален напор.

ПРАВО НА ПРИГОВОР

Член 15. Можете во секое време да приговарате на обработката на личните податоци од страна на Администраторот во врска со вас, вклучително и ако тие се обработуваат за целите на профилирање или директен маркетинг.

ВАШИТЕ ПРАВА ВО СЛУЧАЈ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ П ОДАТОЦИ

член 16. 

 • Доколку администраторот открие повреда на безбедноста на вашите лични податоци, што може да претставува висок ризик за вашите права и слободи, тој ќе ве извести без непотребно одложување за повредата и мерките што се преземени или треба да се преземат.
 • Од администраторот не се бара да ве извести доколку:
 • има преземено соодветни технички и организациски мерки за заштита во однос на податоците засегнати од нарушувањето на безбедноста;
 • последователно презеде чекори за да се осигура дека повредата не доведе до висок ризик за вашите права;
 • известувањето би барало непропорционален напор.
ЛИЦА НА КОИ СЕ ДАВААТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Член 17. За целите на обработка на вашите лични податоци и обезбедување на услугата во нејзина целосна функционалност и во функција на вашите интереси, администраторот може да ги достави вашите податоци на следните обработувачи на лични податоци:

 • обработувач на лични податоци – заради обработка на лични податоци;
 • добавувач заради испорака на адреса.

Наведените обработувачи на лични податоци се усогласени со сите барања за законитост и безбедност при обработката и складирањето на вашите лични податоци.

Член 18. Администраторот не ги пренесува вашите податоци во трети земји.

Член 19. Во случај на повреда на вашите права според горенаведените барања или важечката законска регулатива за заштита на личните податоци, имате право да поднесете претставка до Државната агенција за заштита на податоците како што следува:

Државна агенција за заштита на лични податоци Адреса: р. Зејнел Салиху – бр. 22 (поранешна зграда на Основни судови); Тел: +383 38m20062959, е-пошта: [email protected], веб-страница: www.aip.rks-gov.net

Член 20. Компанијата може да ја промени Политиката за приватност со објавување на известување за таа цел на својата веб-страница.

Shopping Cart

Email me when in stock

We’d be happy to contact you as soon as this item is available. Simply enter your email address in the space below.