The Body Shop Macedonia

Одредби & Услови

ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Член 1. Овие општи услови имаат за цел да го регулираат односот помеѓу Axiom shpk, со фискален број 810102202, со адреса во „Zona Industriale Veternik“, Приштина,  С. Македонија, како давател, и клиентите, во понатамошниот текст КОРИСНИЦИ, во е- трговска платформа thebodyshop.mk, во понатамошниот текст „thebodyshop.mk“.

ЗА АКСИО – ОПЕРАТОР И СОПСТВЕНИК ПО ЛИЦЕНЦА НА ФРАНШИЗАТА THE BODY SHOP

Член 2. Со информациите се постапува според Законот бр. 06/L-082 за заштита на личните податоци и Општата регулатива за заштита на податоците на ЕУ (GDPR) и сите други релевантни закони и регулативи во Македонија во врска со електронската трговија, заштитата на податоците и заштитата на податоците на потрошувачот.

Член 3..thebodyshop.mk е платформа за е-трговија, достапна на веб-страницата https: //www.thebodyshop.mk /, преку која Корисниците имаат можност да склучуваат договори за продажба и дистрибуција на стоки обезбедени од давателот на платформата, вклучувајќи го следново:

Да се ​​регистрирате и креирате профил за прегледување на е-продавницата на давателот и користење на дополнителни услуги за давање информации;

Да се ​​разгледаат стоките, нивните карактеристики, цени и услови за испорака;

Да склучува договори со добавувачот за купување, продажба и дистрибуција на стоки понудени од платформата thebodyshop.mk;

Да се ​​изврши секое плаќање поврзано со договорите склучени преку платформата thebodyshop.mk и преку електронски платежни средства.

Да добивате информации за нови стоки што ги нуди Добавувачот на платформата thebodyshop.bg;

Да бидете известени за правата кои произлегуваат од законот, главно преку интерфејсот на онлајн платформата thebodyshop.bg;

Искористете го нивното право на повлекување кога е применливо според Законот за заштита на потрошувачите.

Член 4. Добавувачот на платформата thebodyshop.mk организира дистрибуција на стоки и ги гарантира правата на Корисниците, предвидени со закон – врз основа на потрошувачко или трговско право.

Член 5. Корисниците склучуваат договор со давателот на платформата bodyshop-mk.com за купување и продажба на стоки, на https: // www. thebodyshop.mk /. Договорот е склучен на англиски и/или македонски јазик и се чува во базата на податоци на давателот на платформата.

Врз основа на договорот склучен со корисникот за купопродажба на стоки, давателот на платформата bodyshop-mk.com се обврзува да организира дистрибуција и пренос на сопственоста на корисникот на стоката наведена од него преку интерфејсот на платформата. Корисниците имаат право да ги поправат грешките при внесување информации најдоцна до испраќање на изјавата за склучување договор со давателот на платформата thebodyshop.mk.

Корисниците му плаќаат на давателот на платформата надоместокот за испорачаната стока, во согласност со условите наведени на платформата bodyshop-mk.com и општите услови. Наградата е во висина на цената објавена на платформата thebodyshop.mk.

Член 6. Корисникот и Давателот на платформата thebodyshop.mk се согласуваат дека сите изјави меѓу нив, во врска со склучувањето и извршувањето на договорот за продажба, може да се вршат по електронски пат и преку електронски декларации во согласност со соодветните закони за – важечки трговски во Република Северна Македонија.

Се претпоставува дека електронските изјави дадени од корисниците на страницата ги даваат лицата наведени во податоците дадени од корисникот при регистрацијата, доколку ги внесе точното корисничко име и лозинка.

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА THEBODYSHOP.MK

Член 7. За користење на thebodyshop.mk за склучување договори за купување и продажба на стоки, корисникот мора да ги внесе името и лозинката избрани за далечински пристап, за што се смета дека ги прифатил овие Општи услови.

Името и лозинката за далечински пристап ги одредува Корисникот со вршење онлајн регистрација на веб-страницата на Давателот на платформата thebodyshop.mk, според постапката наведена таму.

Со пополнување на неговите податоци и притискање на копчињата „Регистрирај се“, Корисникот изјавува дека е запознаен со овие Општи услови, се согласува со нивната содржина и се обврзува безусловно да ги почитува.

Давателот ја потврдува регистрацијата направена од Корисникот со испраќање писмо на е-поштата наведена од него. Се креира сметка на Корисникот и се јавува договорен однос помеѓу него и Давателот.

По регистрацијата, Корисникот се обврзува да обезбеди точни и ажурирани податоци. Кога ќе ги промените, Корисникот се обврзува да ги ажурира навремено во неговата регистрација.

ТЕХНИЧКИ ЧЕКОРИ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА КУПУВАЊЕ

Член 8. Корисниците го користат интерфејсот на веб-страницата на Давателот на платформата thebodyshop.mk за склучување договори за купување и продажба на стоки што ги нудат добавувачите на платформата thebodyshop.mk.

Член 9. Потрошувачите го склучуваат договорот за купопродажба на стоки на платформата thebodyshop.mk по следнава постапка:

Вршење регистрација на платформата thebodyshop.mk и обезбедување на потребните податоци, доколку Корисникот се уште не се регистрирал на платформата thebodyshop.mk.

Пријавете се во системот за нарачки на платформата thebodyshop.mk со најавување со корисничко име и лозинка.

Можност за склучување договор за купопродажба на стоки на платформата thebodyshop.mk, без да сте регистриран корисник на платформата thebodyshop.mk.

Изберете една или повеќе од стоките што ги нудат добавувачите на платформата thebodyshop.mk и додајте ги на листата на стоки за купување.

Избор на стоки од листата на стоки за купување на релевантни добавувачи на платформата thebodyshop.mk, за која потоа ќе се склучи купопродажен договор.

Обезбедување детали за испорака.

Избор на метод и време за плаќање на цената.

Потврда за нарачка.

ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 10. Клиентите мора да ја прегледаат стоката во моментот на испораката и доколку не ги исполнуваат условите, да ја одбијат испораката.

Доколку Корисникот најде скриени дефекти или дефекти на стоката, тој има право да поднесе жалба преку [email protected]. Рокот за одговор на приговорот е 30 календарски дена.

ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Член 11. Давателот на платформата thebodyshop.mk презема мерки за заштита на личните податоци на Корисникот, согласно Законот за заштита на личните податоци.

Од безбедносни причини, Провајдерот на платформата thebodyshop.mk ќе ги испраќа податоците само на адресата за е-пошта наведена од Корисниците при регистрацијата.

Давателот на платформата thebodyshop.mk има право да складира податоци на финалниот комуникациски уред на Корисникот, освен ако тој изречно не го изрази своето несогласување.

Корисникот се согласува дека Давателот на платформата thebodyshop.mk има право да контактира со него на начин што го бара Корисникот при регистрацијата.

Корисникот се согласува дека Давателот на платформата bodyshop-mk.com има право да собира, складира и обработува податоците на Корисникот кога ја користи е-продавницата на Давателот на платформата thebodyshop.mk.

Thebodyshop.mk ги обработува личните податоци на своите клиенти во согласност со Политиката за приватност, која е составен дел од Општите услови.

Член 12. Во секое време, Давателот на платформата thebodyshop.mk има право да побара од Корисникот да се идентификува и да ја потврди точноста на секоја од околностите објавени при регистрацијата и личните податоци.

Во случај кога од која било причина Корисникот го заборавил или изгубил своето име и лозинка, Давателот на платформата thebodyshop.mk има право да ја примени „Процедурата објавена за изгубени или заборавени имиња и лозинки“, достапна на: https: / / www. thebodyshop.mk /> најава> ја заборавив лозинката.

ПРОМЕНА И ПРИСТАП ДО ОПШТИТЕ ОДРЕДБИ И УСЛОВИ

Член 13. Овие Општи услови може да ги промени Давателот на платформата thebodyshop.mk, за што овој на соодветен начин ќе ги извести сите регистрирани корисници.

Давателот на платформата thebodyshop.mk и Корисникот се согласуваат дека сите дополнувања и промени на овие Општи услови и правила ќе имаат ефект врз Корисникот во еден од следниве случаи:

по неговото јасно известување од страна на Давателот на платформата thebodyshop.mk и доколку Корисникот не се изјасни во наведениот рок од 14 дена дека ги одбива;

по нивното објавување на веб-страницата на Давателот на платформата thebodyshop.mk и доколку Корисникот не изјави во рок од 14 дена од нивното објавување дека ги одбива;

со негово експлицитно прифаќање од страна на Корисникот преку неговата сметка на веб-страницата на Давателот на платформата thebodyshop.mk.

Корисникот се согласува дека сите изјави на Давателот на платформата thebodyshop.mk, во врска со промената на овие Општи услови и услови, ќе бидат испратени на е-поштата наведена при регистрацијата. Корисникот се согласува дека е-пораките испратени во согласност со овој член не треба да бидат потпишани со електронски потпис за да бидат ефективни.

Член 14. Давателот ги објавува овие Општи услови и услови на https: // www.thebodyshop.mk, заедно со сите дополнувања и измени на нив.

ЗАКЛУЧО

Член 15. Општите услови и Договорот за корисникот со давателот на платформата thebodyshop.mk завршуваат во следниве случаи:

– по завршување и прогласување ликвидација или прогласување стечај на една од страните на договорот;

– со заедничка согласност на странките во писмена форма;

– во случај на објективна неспособност на некоја од страните во договорот да ги исполни своите обврски;

– во случај на одземање или запечатување на опрема од страна на државните органи;

-во случај на бришење на регистрацијата на Корисникот на платформата thebodyshop.mk. Во овој случај, склучените, но неизвршените купопродажни договори остануваат валидни и предмет на извршување.

Член 16. Давателот има право по своја дискреција, без најава и без соодветен надомест, еднострано да го раскине договорот доколку утврди дека Корисникот ја користи платформата bodyshop-mk.com со кршење на овие Услови, законодавството во Р. С. Македонија, моралните норми на општоприфатените или општоприфатените правила и практики во електронската трговија.

ОДГОВОРНОСТ

Член 17. Корисникот се обврзува да ги обештети и ослободи од одговорност давателите на платформата bodyshop-mk.com и Давателот во случај на тужби и други барања на трети лица (без разлика дали се оправдани или не), за сите штети и трошоци (вклучувајќи ги и адвокатските такси и судски трошоци)) кои произлегуваат од или во врска со:

– неисполнување на некоја од обврските од овој договор;

– повреда на авторски права, права на производство, емитување или други права на интелектуална или индустриска сопственост;

– незаконски пренос на други лица на правата дадени на Корисникот за време и според условите на договорот;

– лажно пријавување за присуство или отсуство на квалификуван Клиент во смисла на Законот за заштита на потрошувачите.

Член 18. Давателот не е одговорен во случај на виша сила, случајни настани, проблеми со интернет, технички или други објективни причини, вклучително и наредби на надлежните државни органи.

Член 19. Давателот не е одговорен за штетите предизвикани од Корисникот на трети лица.

Давателот не е одговорен за имотни или неимотни штети, изразени во изгубена добивка или штети предизвикани на Корисникот во процесот на користење или некористење на thebodyshop.mk и склучување договори за продажба со Давателот.

Давателот не е одговорен за времето во кое платформата била недостапна поради виша сила.

Член 20. Давателот не е одговорен во случај на пречекорување на безбедносните мерки на техничката опрема и тоа резултира со губење на информации, дистрибуција на информации, пристап до информации, ограничување на пристапот до информации и други слични последици

ДРУГИ УСЛОВИ

Член 21. Корисникот и Давателот се обврзуваат за време и по истекот на периодот на договорот да не објавуваат јавна писмена или усна кореспонденција меѓу нив. Објавувањето на кореспонденција во печатени и електронски медиуми, интернет форуми, лични или јавни веб-локации и други може да се сметаат за јавно.

Член 22. Во случај на конфликт помеѓу овие Општи услови во посебен договор помеѓу Давателот на платформата bodyshop-mk.com и Корисникот, ќе преовладуваат одредбите од посебниот договор.

Член 23. Евентуалната неважење на некоја од одредбите на овие општи услови нема да доведе до неважење на целиот договор.

Член 24. Законите на Република  С. Македонија ќе се применуваат на прашања кои не се решени во овој Договор, во однос на спроведувањето и толкувањето на овој Договор.

Корисникот има право да ги упати сите спорови со Давателот во врска со спроведувањето на овој Договор на платформата за Алтернативно решавање спорови (ADR), достапна на https://webgate.ec.europa.eu/odr/ main/ ? настан = главен.прикажи.покажи.

Во случај да не се постигне договор за вонсудско решавање на спорот, страните можат да го упатат спорот на решавање пред надлежните судови на  С. Македонија и до Одделот за заштита на потрошувачите во Министерството за Економија на Република  С. Македонија.

Shopping Cart

Email me when in stock

We’d be happy to contact you as soon as this item is available. Simply enter your email address in the space below.